POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Zámeček Malvazinky  »  Firemní  »  Služby BOZP a požární ochrany  »  Přehled služeb

Služby BOZP a požární ochrany

Ve spolupráci s naším partnerem, společností Safety Architects s.r.o., vám zajistíme komplexní služby i v oblasti BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a požární ochrany. Kontaktujte nás a rádi vám vytvoříme nabídku na míru vaší společnosti.
 
Zajistíme vám:

A) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOZP

 • prevence rizik dle požadavku zákoníku práce
 • kategorizace prací
 • směrnice pro poskytování OOPP
 • dokumentace k pracovním úrazům

 
KONTROLNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST

 • prohlídky provozů a pracovišť
 • stanovení rizikových pracovišť
 • prověrky bezpečnosti práce
 • spolupráce s orgány státní správy
 • smluvní řešení problematiky BOZP

 
PRODEJ KOMPLETNÍHO SORTIMENTU OOP

 • pracovní oděvy pro všechny profese
 • pracovní obuv
 • ochranné pracovní pomůcky
 • brýle, respirátory, štíty, sluchátka
 • prostředky osobní hygieny
 • detekční přístroje
 • ochrana dýchacích cest
 • speciální pracovní oděvy

 
BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

 • výstražné tabulky
 • ohraničující pásy

 
SPECIÁLNÍ VÝSTROJ

 • pracovní lana
 • výstroj pro práce ve výškách
 • bezpečnostní postroje a pásy

B) Požární ochrana

VÝKON OSOBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY
Výkon osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany, které se vztahují k vlastnímu provozování činností v objektech a vyplývají z platných předpisů o požární ochraně - zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci:

 • výkon osoby odborně způsobilé ve smyslu § 15, zákona č. 133/1985 Sb., v rámci které jsou prováděny komplexní povinnosti provozovatele činnosti na úseku požární ochrany,
 • provádění preventivních požárních prohlídek odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a vypracování zápisu z preventivní prohlídky,
 • školení a odborná příprava vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců zařazených do požárních hlídek, zaměstnanců a preventistů požární ochrany o požární ochraně, včetně dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek - dle § 36, vyhlášky č. 246/2001 Sb.),
 • vypracování podkladů pro změny ve stavební části objektu, přijetí nových technických a organizačních změn na úseku požární ochrany, ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. a § 41, vyhlášky č. 246/2001 Sb., nových objektů, rekonstrukcí, změn užívání a jiné, včetně projednání a zajištění souhlasného stanoviska příslušného orgánu Hasičského záchranného sboru,
 • konzultace a odborná technická pomoc v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce v souvislosti se stavebními pracemi apod.,
 • zastupování provozovatele a majitele objektu v jednání s Hasičským záchranným sborem.

 
TECHNICKÝ DOZOR A ODBORNÁ TECHNICKÁ POMOC V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB

 • kontrola dokumentace požární ochrany a provedení koordinační kontroly návazností všech souvisejících projektů požárně bezpečnostních zařízení a jejich realizace na stavbě.
 • kompletaci veškerých dokladů potřebných pro kolaudační řízení od jednotlivých dodavatelů požárně bezpečnostních zařízení a jejich předání zástupcům Hasičského záchranného sboru.
 • spolupůsobení při koordinaci činností osob, které objednatel pověřil prováděním jednotlivých částí stavby, které mají vliv na požární ochranu stavby, a to tak, aby stavba byla prováděna a provedena plně v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy vztahujícími se k problematice požární ochrany.
 • projednání možností a nutnosti minimálního vybavení příslušné části komplexu z hlediska PO v případě etapizace dokončení a zajištění souhlasu HZS,
 • spolupůsobení a věcná i argumentační podpora objednatele při projednávání důsledků věcných i časových změn provádění stavby,
 • účast na zkouškách a kontrolách (individuálních a komplexních zkouškách), zkušebním provozu a záručních zkouškách,
 • účast na kolaudačních řízeních,
 • spolupůsobení při odstraňování kolaudačních závad;
 • zastupování objednatele při jednáních s dotčenými orgány státní správy, zejména pak místně příslušného hasičského záchranného sboru.

 
ZPRACOVÁNÍ, AKTUALIZACE A VEDENÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY

 • Jedná se zejména o plnění povinností vyplývajících z provozování činnosti se zvýšeným, případně vysokým požárním nebezpečím ve smyslu § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o následující dokumentaci :
 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím ve smyslu § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • posouzení požárního nebezpečí ve smyslu § 29 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany ve smyslu § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • požární řády ve smyslu § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • požární poplachové směrnice ve smyslu § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • požární evakuační plán ve smyslu § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb. - textová i grafická část.
 • dokumentace zdolávání požáru ve smyslu § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb. - textová a grafická část.
 • řád ohlašovny požáru ve smyslu § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany ve smyslu § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • požární kniha ve smyslu § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti užívaných výrobků nebo činností ve smyslu § 38 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

 
SERVIS PROTIPOŽÁRNÍHO VYBAVENÍ
Zajištění předepsaných kontrol požárně bezpečnostních zařízení ve smyslu zákona č. 133/85 Sb. ,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 2, 7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, zejména pak:

 • přenosných hasicích přístrojů,
 • zařízení pro zásobování požární vodou - vnějších a vnitřních hydrantů,
 • zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),
 • zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
 • zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřové klapky, požární a kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 • zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 • zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky)